PQube® 3

Power Standards Lab

location

PQ3V-CKL - 재신정보 연구실

380V / 220V

3P4W WYE